Kamis, 19 November 2009

BEBERAPA ISTILAH ENREKANG & SEJARAH

 • Naiyya Enrekang Tana Rigalla Lipu ri Ongko Tanah Ribusungngi
 • Naiyya Tanah Mekka Tanah Mapaccing.
 • Naiyya Enrekang Tanah Salama
Diolapi lalanna, dirunduppi kabiasaanna
............................................................................................................................
2. Orang-orang Enrekang yang ingin sukses usahanya diluar Enrekang menurut orang-orang tua harus melakukan sebagai berikut.
 • Mattimpu ri lalengko namakkae risaliwang,
 • Aja’namu makkae rilaleng nattimpu risaliwang.
Artinya:
Maksudnya berusaha memasukan hasil dari luar untuk Enrekang dan jangan menghabiskan hartamu membawa keluar daerah Enrekang.

INDA-INDA PANGKAROI BATULENGTONGNA
TA’MANGENDAKKI MATA JARUNG (Bahasa Duri)
.....................................................................................................................
3. Karena adanya pengalaman orang-orang tua dahulu kala sampai ada istilah :
 • Mallaparru Duri
 • Laempuru Enrekang
 • Lasiriati Maiwa
..............................................................................................................................
4. Membangun rumah di luar Enrekang dianjurkan oleh orang-orang tua kita membawa tanah dan air dari Enrekang dengan bermohon kepada Tuhan Yang Esa agar memberi rezki dan keselamatan di rumah baru sesuai dengan istilah orang tua bahwa
Naiyya Enrekang Tanah Salama Riabusungngi
.............................................................................................................................
5. Pattaro Tojolo :
 • 1. Pakkalejjai Ri Lemo Gampana Enrekang.
 • 2. Pasanrei Ri Toddo Tellekkanna Wajo
 • 3. Paletei Ri Letea Temmalammana Soppeng
 • 4. Pakkatenniwi Ri Samparaja Tellaranna Bone
 • 5. Paccinaungngi Ri Bakkacappaganna Manra
.............................................................................................................................
6. Di Kota Enrekang sekarang orang-orang tua dahulu menetapkan tiga tempat pekuburan khusus, masing-masing :
 • 1. PEKUBURAN PUA DATTE Khusus untuk keturunan Kadhi Enrekang
 • 2. PEKUBURAN BUTTU TANGNGA Khusus untuk keturunan Arung Enrekang
 • 3. PEKUBURAN BUTTU MARIO BATILI Khusus untuk keturunan Arung Buttu.
...........................................................................................................................
7. Orang Bone mengatakan untuk orang Enrekang sebagai berikut :

AJA’ NAITA BATI’
 • 1. Napeppengnge Mangkasa
 • 2. Nalimpoe To Bone
 • 3. Napalece To wajo
 • 4. Nagarra/Napallo To Soppeng
 • 5. Nawello To Manra
 • 6. Nauraga To Enrekang
 • 7. NajanciE Papulo-puloE
 • 8. NareppaE To Sidenreng
..........................................................................................................................
8. Perjanjian anatara rakyat Sawitto Pinrang dan Enrekang yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

Orang Sawitto berkata :
“Narekko Nakennai sussa Enrekang mapettui olikuliE na ola o Sawittoe menre ri Enrekang turungi selessuranna”

“Narekko nakennai sussa Sawitto Maddarumpui lebbue mareppai bacu-bacue naola to Enrekangnge no ri Sawitto marewangi Sawitto tanra appadoroanenganna Sawitto-Enrekang”.

Orang Enrekang berkata :

“Naiyya tanra paddaruwanenganna Enrekang – Sawitto narekko nakenna elei sussa Enrekang turung aruwengngi Sawitto. Narekko nakenna aruewengngi sussa Sawitto turung elei Enrekang”.
...........................................................................................................................
9. Perjanjian bersaudara antara Leoran - Enrekang – Baroko – Makale Tallu Lembangna Tana Toraja dan Belawa Wajo, pada abad XIII Masehi, dilakukan di kampung Leoran Enrekang dengan menguburkan seekor anjing ditempat perjanjian sambil melempar telur dan menanam pohon dengan mengatakan antara lain :

IYAPA NAWEDDING MASSARANG APPADDOROANENGATTA IDI EPPAE MASSELESSURANG MAPUTEPI KAO-KAOE, MALOTOPPI CEKKELE’E, LIUPI LESSI’E PAPPAPI LASO’E.
NIGI-NIGI SALA JANCI MABULUGA ITTELLOE NALAMBBULU LETTU RIWIJA – WIJANNA, MAKKE WIJA – WIJA TAKKELATO – LATO.
MAU MARUTTU LANGI’E MAOTTONGI PERTIWI TAMMALUKA APPADDOROANENGATTA, TANNA TIWI TO MATETA APPADDOROANENGATTA. NIGI – NIGI SALAH JANCI PELAI ULUADA MAPPUPINCANG-NGI TANAH TUDANGANNA. NASEBBI DEWATA SEUWAE ADATTA IDI EPPA’E.
.............................................................................................................................
10. Puang Leoran Enrekang menasehati orang Belawa Wajo waktu dia kesana makan ikan di “tapparang” La bissu, dengan kata-kata sebagai berikut :

IKO TO BELAWAE UPASAKKO MAKKADA’E :
 • 1. METAUKO RI PUANG DEWATA SEUWA’E
 • 2. MAKKATENNIKO RI LEMPUE
 • 3. MULETE RI WARI’E
 • 4. MUAKKALEJJA RI ADATONGANGNGE.
MALILU SIPAKAINGAKO, REBBA SIPATOKKOKO, MALI SIPARAPPEKO, TASSITAJANG KALILU AKKAO, SISALA ELEKO SIADEMPANGENG ARUEKKO. SISALA ARUEKKO, SIDAMPANGENG ELEKKO. NEREKKO TAMMULLEI SITUJU IKO TAU EGAE NAPPAKO LAO RI ADAMMU.
.....................................................................................................................
11. Perjanjian antara Baroko – Enekang – Makale pada abad ke XVI / VII Masehi. Diadakan oleh tiga orang bersaudara masing-masing :

 • 1. TODIERUNG ARUNG MAKALE ( Lahir di Belajen baroko )
 • 2. TO LAYUK ARUNG BAROKO ( Lahir di Enrekang )
 • 3. TO KALU ARUNG BUTTU ENREKANG ( Lahir di Makale )
......................................................................................................................
BAROKO JIONG ENDEKAN DAO
MAKALE LAU ENDEKAN JAJA
......................................................................................................................
12. Pada tahun 1736 M. peperangan antara Lamaddukelleng Sengkang melawan Tellu Poco’e dimana beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan membantu Tellu poco’e antara lain : Mandar – Binuang – Buton dan Enrekang yang pasukannya dipimpin Latanro II Puang Bungadea arung Buttu Enrekang ke V. yang sesampainya di hadapan Tallu Poco’e di Wajo ia berkata sebagai berikut :

“Engkana Paddupai ada pura nasitaroi Bone na Enrekang, rimakadenna Bone dua upasabbiko iko siajikku ri Enrekang, marekkoi ceppa tellana Bone iarega tagalai samparajaE ri Bone. Naiya maddupani usedding ia tona uangka rupaiwi adanna to riolota. Makkutanaka ri tallu pocoe makkade nigaro mewai Tellupoco’e nasaba luwumi na Gowa wedding mewai Tellupoco’e nasaba’ tau pada rajanna”.

Dijawab La Salewangeng Arung Matowa Wajo bahwa La Maddukelleng Arung Sengkang.

Dijawab La Tanro II Puang Bungadea Arung Buttu Enrekang V sebagai berikut :

"Napasakka to matoakku aja muttamai assisallanna tau ambonna naananna lakkainna nabinena na ananna pole wajo mewai mammusu tellupoccoe, torona’ rewa lao ri Enrekang".
...........................................................................................................................

13. Pada kira-kira tahun 1890 M. setelah perang Kopi di Tana Toraja selesai antara tentara Luwu melawan tentara Sidenreng-Enrekang-Maiwa-Rappang, kemudian datang di Tana Toraja tentara Bone bersama tentara Luwu dipimpin Punggawa Bone membunuh setiap orang-orang Bugis Sidenreng Rappang.
Datanglah Puang Randanan atas nama Tellu Lembangna Tana Toraja di Enrekang meminta bantuan agar tentara Bone dan Luwu meninggalkan Tana Toraja. Waktu itu A. Pancaitana PuangTerreng Arung Enrekang meminta kepda La Tanro III Puang Janggo Arung Buttu Enrekang XVI ke Tallu Lembangna memenuhi permintaan Puang Randanan agar tentara Bone dan Luwu meninggalkan TanahToraja. La Tanro Puang Janggo ke Tana Toraja tampa Pasukan dan berkedudukan di Sillanan Mengkendek. Disini datang utusan Petta Punggawa Bone menemui La Tanro Puang Janggo Arung Buttu Enrekang ke XIV, utusan berkata sebagai berikut :

“ Nasurola Petta Punggawa Bone Engakae ritana riwanua ri Rantetajo, makkadae laoko ri Arung Buttu nabajaiyangnga laleng lao ri Bambapuang matteeru lao ri Sidenreng “

Setelah tiga kali utusan Petta Punggawa Bone mengulangi kata-katanya barulah La tanro III Puang Janggo menjawab, sebagai berikut :

“Napasekka amboku makkeda narekko engkai surona Bone iyarega na alena Arung Pone na Sidenreng naola, na suso naola, na tanah Luwu naola, na tanah Manra naola tempeddiang pura-purai ubali adenna. iyannamua narekko Alitta naola mau matekkeng arusu, massongko kalappeng, macare-macare upakalabbe sibawa upakarajana.”
Tanpa berkata utusan Petta Punggawa Bone kembali, kemudian ternyata tentara Bone kembali ke Bone melalui Luwu. Andaikata tentara Bone melalui Bambapuang langsung ke Sidenreng akan terjadi pertumpahan darah, mulai Enrekang, Maiwa, Rappang dan Sidenreng.
............................................................................................................................
14. Letta bebas dari Bone pada waktu Mappesonae Puang Tallu Tombinna menjadi Arung Letta kira-kira pada abad XVII M. dimana raja Bone berkata.

“ Rewano riwanuawammu makkeambo ri ambomu makkeindo ri indomu. Naiyya indommu Sawitto naiya Ambomu Enrekang. Sibawa umpacajiko Lembang ianaritu Letta – Ulusaddang – Bassean – Suppirang – Rajang – Galangkalang. Denna angoloammu ri Bone, narekko engka saramu iko Lembangnge okkono ri indo ambommu mappedapi.”
...........................................................................................................................

15. Pada kira-kira abad XVI M. Tomaraju Arung Buttu Enrekang Pertama mengadakan perjalanan ke daerah Letta – Batulappa – Kassa – Lampa – Binuang yang setiap berbicara dihadapan pemuka-pemuka masyarakat ia berkata antara lain :

“ Naiya adae ripawarakkangi atuwo linota, Naiya guruE makketanniwi riasengnge uranna makkaree sibawa asengngassa. Pada asseki riasengnge asituruseng makkedae malilu sipakaingeko, rebba sipatokkoko, mali siparappeko, tassitajang kaliluakko, sisala eleko siadempangeng aruekko, sisala aruengkko sidampangeng eleko.”
.............................................................................................................................

16. Pada waktu peperangan anatara Belawa dan Sidenreng datang utusan Andi Pangurisang Adatuang Sidenreng meminta bantuan kepada iparnya Andi Tonang Arung Enrekang. Waktu Andi Tonang Arung Enrekang mengumpulkan anggota hadatnya termasuk Pua Poro Arung Buttu Enrekang VIII. Meminta pertimbangan mengenai mengenai permintaan Andi Pangurisang Adatuang Sidenreng untuk dibantu melawan Belawa Wajo, maka Pua Roro / Arung Buttu Enrekang ke VIII, berkata sebagai berikut :

“Naiya rialeku de’na weddika kedo nasaba Belawa naewa Sidenreng, naengka pattarona toriolaota makkeda masselessurangi Enrekang Belawa. Enrekang riawa Belawa riase, seddi mate ele, seddi mate aruweng.”
Andi Toacalo Arung Maiwa suami Andui Tonang Arung Enrekang menghukum Pua Poro Arung Buttu Enrekang VIII, karena tidak mau membantu Sidenreng melawan Belawa Wajo dengan hukuman denda uang dan dikeluarkan menjadi Arung Buttu Enrekang.

Pua Poro Arung Buttu Enrekang VIII. Sudah dipecat Andi Toacalo Arung Maiwa berkata sebagai berikut :

“ Pada arengkalingako iko adaE sibawa wija-wijakku mekkadae napakkenaika dua alu Arung Maiwa Andi Toacola, nadosaka aruwa pulona sibawa, napasukka riamma-narakku Arung Buttu.
Naiyakiaya upasakko adae sibawawija-wijakku makkedae aja muassarang pappasanna toriolota mupomate mupotuwo aja mumelo masserang pappasanna toriolota.

Engkana napakkannai pacalla Andi Toacola ArungMaiwa nasaba uwakketanni masse’i pappasanna toriolota narekko emgkaki sala janci pupuruki masurikau takke wija-wija takke lato-lato.
----------------------------------------------------------------------

TOMARAJU ARUNG BUTTU ENREKANG WAKTU DI BUANG
Kurru sumange’mu iko maneng ana’ ana’ tomatoa orowane makkunrai, na mattedda’ tanae muwakkelejjari, namacakke uwa’e muinung namupada salama lettu riwja-wijammu iko to Binuangnge sibawa Puammu. Namaloang welaremmu nacolli raukajummu namarowa lolangemmu. Narekko de’ nacolli raukajue, de’ nalorong welarengnge, de’ namarowa lolangengnge iko ada’e sala. Narekko nanrei api tomaegae iko gurue sala, nasaba iko gurue makketanniwi riasengnge ure makerre sibawa asse tangngassa..
..........................................................................................................................

TALLU LASA MARAJANA WANUWAE
 • 1. MARAJA CALI ARUNGNGE
 • 2. TASSI TURUI TAUWE RILALENGPANUA
 • 3. JOA MADOCA-DOCAE RILALENGPANUA.
----------------------------------------------------------------------
PAPPASENG TAKKEBUKU ARUNG ENREKANG

Mau mupugau maneng pappaseng toriolota iarega gau-gauna, de’to najaji, narekko iko seddiewanuwa
 • 1. De’ Musituru ada
 • 2. De’ Musituru nawa-nawa
 • 3. De’ Musituru Gau
 • 4. De’ Musituru ati.
Naiyya riasengnge Takke, taseddi-seddie takke pada poadai adammu, pada pubicarai bicarammu, takku tana-tanangiko, takku addu tana-tanangiko, malilu sipakaingako, rebba sipatokkong, mali siparappe, tassitajang kaliluakko, sisapperangmo deceng tassisappareng ja’. Mateko seddi pada mateko, aja musisikkurang widang tanra appaddorowanengammu.
...........................................................................................................................
Lima tanra arolammu riiya :
 • 1. Mateka mulammeka muattunuangnga.
 • 2. Masara ja’, Masara deceng muabbuarangnga baruga
 • 3. Muabbuarangnga Bola
 • 4. Narekko angka upojue mupusiri’i narekko upusi’i mupomatei
 • 5. Muabbuarakka langkara tanra asalangatta.
.............................................................................................................................
Pitu anawanua masariyangnga anre :

 • 1. Leoran
 • 2. Bisang
 • 3. Osso
 • 4. Bitu
 • 5. Tondon
 • 6. Malauwe
 • 7. Randanan

Naiya Pitu ana’ wanua nerekko natetengngi pangngulu pattorana naessangi lempana ia messangngi. Narekko napelennai pangulu pattora’na sibawa lempa’na nawattuttungngi petau malempu’na nannennungi calo-calona lao ripuang ri takkena.
.......................................................................................................................
Cappa gajang ri taking :
 • 1. Lekkong
 • 2. Kotu
 • 3. Kaluppini
 • 4. Kabere
 • 5. Massemba pattiwi ubba.

Naiyya riasengnge ada’ lempumi sibawa wari rapang, narekko de’ napanannungengngi wari’e de’ napassai rapangnge de’ nasaki janci’e tenniaritu ada’

Narekko riolamui lalanna toriolota, rileteimui abiasanna narianannungi mua mappura onrona tanniana idi’ sala, narekko de’ namarowa lolangnge riwanuwae, de’nasawe tanatangnge, de’ na sawe wisesae, de’ nasawe olo’-kolo’e elo’nami Puang pakuwasai’e.
............................................................................................................................
Menurut cerita orang tua kita dahulu mengatakan bahwa pada waktu dataran Pinrang dan Sidenreng Rappang masih lautan datanglah orang-orang naik perahu masuk kepedalaman melalui sungai Saddang langsung ke Tana Toraja dan sebahagian mendarat dikampung Papi mendaki kegunung Bambapuang, di kampung Kotu Enrekang membangun perkampungan, orang-orang inilah yang pertama datang di Masserempulu dan Malepon Bulan Tanah Toraja sebagai penduduk asli. Keterangan orang-orang tua kita ini adalah sesuai dengan pendapat ahli sejarah kita bahwa penduduk asli Sulawesi Selatan adalah orang-orang Annam, Dongson Indo Cina dan Mongolia yang datang melalui pulau Kalimantan pada kira-kira 1500 tahun sebelum masehi.

Penduduk asli di gunung Bambapuang ini tersebar ke Timur daerah Duri, ke Selatan daerah Maiwa Sidenreng, ke Barat daerah Pinrang dan Polmas ke Utara daerah Tana Toraja bertemu dengan penduduk asli disana yang naik perahu melalui sungai saddang. Penduduk asli di Bambapuang ini membangun Kampung Rura di sebelah timur gunung Bambapuang dan kampung Tinggallung di sebelah baratnya. Dan penduduk kampung Rura dan Tinggallung membangun kampung Papi, Kotu, Kaluppini, Bisang, Leoran, Tanete Carruk dan kampung-kampung didaerah Maiwa, Duri, Pinrang, Binuang, Tanah Toraja bagian selatan.

Beberapa ratus tahun kemudian datanglah beberapa Tomanurun didaerah Tana Toraja dan Masserempulu, antara lain Tomanurun Puang Tamboro Langi, To Matasak Malepon Bulan di Kandora Mengkendek Tallulembangna Tanah Toraja dengan istrinya Tomanurun Puang Sandabilik di Kairo Sangalla Tallulembangna Tanah Toraja. Tomanurun Wellangrilangi di gunung Bambapuang kampung Kotu Enrekang. Tomanurun Guru Sellang Puang Palipada dibuli Palli Posi Tanah kampung Kaluppini Enrekang yang berasal dari Luwu bersama istrinya Embong Bulan dari Malepon Bulan Tana Toraja.
Karena cara berfikir Tomanurun lebih maju daripada penduduk asli maka Tomanurun mengajar kepada penduduk asli adat istiadat dan membibing cara hidup yang lebih teratur sampai kepada kelompok penduduk asli dengan nama Pake mengangkat Tomanurun menjadi pimpinannya. Dimana Tomanurun menjalankan kepemimpinannya berdasarkan kerakyatan, kemanusiaan dan keadilan. Akan tetapi setelah keturunannya menjadi Pemimpin dengan istilah Raja/Datu/Karaeng/Puang/Arung dll.

Kita bersyukur karena pada abad XX. Masehi sekarang ternyata masih banyak keturunan Tomanurun di daerah kita yang masih berpegang kepada kepemimpinan Tomanurun ialah kemanusiaan, keadilan dan kerakyatan, karena terbukti didalam Revolusi 17 Agustus 1945 menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak keturunan Tomanurun yang turut berjuang dan menjadi pemimpin sampai sekarang di segala bidang. Mereka ini masih memiliki kepribadian dan mempertahankan nilai-nilai leluhur ialah rasa kemanusiaan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong atau tolong menolong terutama tetap memelihara hubungan keluarga atau famili.
...........................................................................................................................

SIFAT – SIFAT TOMANURUN

1. Tomanurung tidak dikuburkan apabila meninggal dunia karena tubuhnya menghilang tinggal pakaian dan kerisnya.

2. Tomanurung dapat dengan tiba-tiba tidak bisa dilihat sedang berada di dekat kita.

3. Tomanurung mempunyai rasa kemanusiaan yang mendalam atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

4. Tomanurun cakap dan mempunyai wibawa memimpin dan membimbing masyarakat, sangat bijaksana, banyak mengajar rakyat bercocok tanam dan beternak.

5. Tomanurung Luas Pengetahuannya, soleh terbukti bimbingannya kepada masyarakat memuja dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Karena Tomanurun memiliki sifat-sifat tersebut diatas maka masyarakat Sulawesi Selatan keturunan Tomanurun Wija Tau Deceng ( Keturunan Orang Baik ) dan untuk mengetahui mereka didepan namanya disebut panggilan PUANG, DATU, KARAENG, MARADIA, ANDI dan lain-lain oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
....................................................................................................................

TOMANURUN PUANG PALIPADA TIBA DI KAMPUNG KALUPPINI ENREKANG

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa ada beberapa Tomanurun didaerah Malepon Bulan Tanah Toraja dan Masserempulu tetapi yang akan disampaikan sejarahnya ialah Tomanurun Guru Lasellang Puang Palipada famili Tomanurun Batara Guru dari Luwu. Tomanurun Puang Palipada tiba di Palli posi tanah kampung Kaluppini Enrekang bersama istrinya Embong Bulan dari Malepon Bulan Tanah Toraja. Karena penduduk asli Kampung Kaluppini dan sekitarnya meminta kepada Tomanurun Puang Palipada tinggal memimpinnya maka dibangunkan rumah diatas bukit Palli Posi Tanah dikampung Kaluppini.

Dibekas tempat rumah Tomanurun Puang Palipada dibukit Palli sampai sekarang diabad XX Masehi, masih banyak rakyat datang disana melepas nazar dengan membawa kambing, ayam dan mappeyong disana. Dan memang orang-orang tua kita dahulu kala pada waktu tertentu mengadakan acara mappeyong disana memperingati Tomanurun Puang Palipada karena kepemimpinannya yang bersifat kerakyatan, kemanusiaan, dan adil, terutama menganjurkan rakyat menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendatangkan bibit padi dan mengajar membuka tanah persawahan.

Selama Tomanurun Puang Palipada tinggal dikampung Kaluppini Enrekang melahirkan lima orang anak-anak masing-masing :

1. EMPAKKA MADEABATU PUANG CEMBA KARUENG ENREKANG. Wali pertama didaerah Masserempulu yang pertama-tama menyebar Agama Islam didaerah Masserempulu antara abad XII / XIII M. sekarang kuburannya di Buttu Tangnga Kota Enrekang yang sudah mendapat perawatan dari Pemerintah melalui P dan K. Diantara keturunannya diabad XVII s/d abad XX M. menjadi wali masing-masing :
 • 1 . Muh. Said Pua Datte Kadhi Enrekang
 • 2 . Sanggaiya Kadhi Enrekang
 • 3 . Latanro III Puang Janggo Arung Buttu/Kadhi Enrekang
 • 4 . Punga Tiwajo Puang Cipong Imam Kabere Enrekang

2. LA KAMUMMU tidak ada kuburannya karena belum masuk Islam menghilang seperti ayahnya Tomanurun Puang Palipada. Dia diberinama La Kamummu karena badannya berwarna Kamummu ( Ungu ), karena itu bendera kerajaan Enrekang berwarna ungu. Turunannya masing masing :

Takkebuku Taulan yang menurunkan :
 • 1 . Arung Maiwa
 • 2 . Sinapati dan
 • 3 . We’ Cudai Dg. Risompa Datu Cina Punnae Tanete lampe Pammana Wajo isteri Sawerigading.

Puang Palindungan Paladang Maiwa yang menurunkan :
Tomaraju Arung Buttu Enrekang I Suami Puang Tianglangi Lando Rundun (Manggawari nama Islamnya) Arung Makale Tallu Lembangna keturunananTomanurun PuangTamboro Langi Tomatasak Malepon Bulan Tanah Toraja.

3. WE’ MONNO/SANGNGAN, di Luwu digelar Datu Sengngeng, merupakan Ibu Kandung Sawerigading dan We’ Tanriabeng ibu Simpurusiang datu Luwu ke III.

4. MARUDINDING LABOLONG PUANG TIMBANG RANGA kawin dengan Tomanurun dari Malepon Bulan Bulan Tanah Toraja menurunkan keturunan : Madika Ranga Enrekang.

5. DAJENG WANNA PUTE kawin dengan lelaki dari pegunungan Latimojong yang datang di Kaluppini menuggang kerbau besar dan tidak bisa dilihat kecuali dihamburkan 'wanno'. Mempunyai anak sepuluh orang, 8 delapan orang menjadi orang gaib menempati beberapa gunung di Sulawesi Selatan. Seorang tinggal bersama ibunya di kampung Kaluppini menjadi manusia biasa yang mempunyai keturunan di Kampung Kaluppini dan sekitarnya. Tulang-tulang dan Kepala Dajeng Wanna Pute ada di Gua di kampung Kaluppini.

wassalam...!!

1 komentar:

Nice share mane..bljar ngeblog dmana?

btw ane buka kursus blog di enrekang kota, teman2 yg minat bisa call/sms ane di
081-242-273493

contoh blog indo ane:
http://www.enrekang.net/
http://namaanakbayi.org/

Contoh blog untuk cari duit di Amazon:
http://www.firshopping.info/
http://bestcameralens.org/

 
About Me | Author Contact | Template Basic On Friendster | Powered By Blogspot | Copyright 2008